Публічна оферта та публічний договір щодо надання послуг ТИЖПСИХОЛОГ

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на web-сайті psy-school.com є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту. Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

Фізична особа Портянкiна Оксана В'ячеславiвна, яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія В02 №880107 від 07.10.2009 року (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

1. Термiни та визначення.

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання навчальних послуг у сфері інформаційних технологій на умовах, що викладені у даному Договорі.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3. Виконавець – фізична особа Портянкiна Оксана В'ячеславiвна, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія В02 №880107 від 07.10.2009 року, є власником сервісу psy-school.com та надає послуги визначені даним Договором.

1.4. Замовник – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу, яка зареєструвалась у встановлений на сервісі psy-school.com спосіб, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.

1.5. Спеціаліст – фізична особа, яка володіє певними навичками та знаннями у сфері інформаційних технологій, інформація про яку була знайдена Виконавцем у відкритих джерелах в мережі Інтернет та в подальшому розміщена на сервісі psy-school.com

1.6. Послуга – це надання iнформацiйних послуг Виконавцем Замовнику на платній або безкоштовній основі, після проходження Замовником реєстрації в порядку встановленому даним Договором.

1.7. Платні послуги – надання за певну плату, у грошовому виразі, Виконавцем Замовнику iнформацiйних послуг, який Замовник обирає самостійно.

1.8. Безкоштовні послуги – надання Виконавцем Замовнику iнформацiйних послуг без оплати Замовником. Обсяг, програма визначається Виконавцем на власний розсуд та може змінюватись без погодження з Замовником.

1.9. Вартість послуг – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об’єму послуг для Замовника.

1.10. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.11. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.12. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на сайтi psy-school.com передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

1.13. Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.

1.14. Файли «cookie» – це файли, які містять невелику кількість даних, котрі сервіс psy-school.com передає веб-браузеру Замовника, і вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера Замовника. Файли cookie використовуються psy-school.com ідентифікації Замовника при наступних відвідуваннях сервісу psy-school.com, що спрощує у свою чергу інтерфейс та навігацію по сайту. В інших випадках psy-school.com зберігає cookie анонімну службову інформацію, що жодним чином не відноситься до особистості Замовника. Замовник може у будь-який момент заборонити використання cookie в своєму веб- браузері, але це може призвести до некоректної роботи певних сервісів psy-school.com

1.15. Курс - виражений у формі лекції (майстер-клас, тренінг) або аудіовізуального твору (вебінар або онлайн-тренінг), комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного ставлення до аналізований предмет, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.

1.16. Програма Курсу - детальні умови надання конкретної Послуги, що включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні умови:

1.16.1. Назва, предмет і зміст Курсу, імена тренерів.

1.16.2. Кількість годин і / або розклад (графік) Курсу.

1.16.3. Вартість Курсу.

2. Загальнi положення.

2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає послуги з доступу до сервісу psy-school.com лише після здійснення Замовником реєстрації на сайті psy-school.com

2.2. Для реєстрації на сайті Виконавця Замовнику необхідно зайти в розділ «Пробнi заняття та майстер-класи», обрати потрiбний захiд та в формi ввести електронну адресу своєї електронної поштової скриньки, номер телефону та iм'я.

2.3. Термін дії умов даного Договору вказаний на сторiнцi сайту psy-school.com обраного захiду. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.4. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на сайті Виконавця.

2.5. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він вправі не користуватися послугами.

2.6. Замовник — суб'єкт персональних даних, який пройшовши реєстрацію на сайтi psy-school.com, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи від сервісу.

3. Порядок надання послуг.

3.1. Надання послуг починається у вказаний на сторiнцi обраного навчального заходу або Курсу час після проходження Замовником реєстрації на сайті шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який зареєструвався на сайті вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

3.2. Послуги за даним Договором можуть надаватися Замовнику на платній або безкоштовній основі в залежності від вибору Замовника.

4. Права та обов'язки сторiн.

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Надавати Замовнику послуги відповідно до сплаченого об’єму послуг, а у випадку безкоштовного користування сервісом надавати той об’єм послуг, який визначений Виконавцем на власний розсуд.

4.1.2. Сповіщати Замовника про замiну викладачiв та змiну часу проведення навчального заходу.

4.1.3. Надавати Замовнику консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідної Програми Курсу або Заходу.

4.1.4. Видати сертифікат про закінчення Курсу навчання протягом 5 (п'яти) календарних днів після закінчення Курсу.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1 Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму сайті psy-school.com, за 10 календарних днів до їх впровадження.

4.2.2. Вiдмiняти, зупиняти або переносити на iнший час навчальнi заходи, змiнювати їх матерiали на свій розсуд.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни передбачені даним Договором..

4.3.2. Дотримуватися умов даного Договору.

4.3.3. Не перепродавати, не надавати результати послуг за даним Договором третім особам.

4.3.4. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

4.3.5. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

4.4. Замовник має право:

4.4.1 Отримати Послуги належної якості відповідно до Програми Курсу.

4.4.2 За умови успішного проходження курсу навчання отримати сертифікат про його закінчення.

5. Вiдповiдальнiсть сторiн.

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.

5.2. Сервіс Виконавця psy-school.com не зберігає інформацію про банківські реквізити Замовника, а отже Виконавець не несе відповідальності за їх розповсюдження.

5.3. У разі використання Замовником матеріалів курсу не в особистих цілях, поширення матеріалів Курсу в будь-який спосіб і незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати користувачеві доступ до Курсу і / або сайту, без повернення сплачених Замовником за Курс грошових коштів.

6. Вартiсть послуг, порядок i термiн оплати.

6.2. Вартість конкретного Курсу або заходу визначається Виконавцем в Програмі Курсу, яка розміщується на сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.

6.3. Оплата послуг здійснюється на умовах передплати. В разі не здійснення оплати у вказаний термін Виконавець призупиняє надання послуг.

6.4. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Замовником за допомогою оплати на сайті або готівкою в офісі компанії.

6.5. Виконавець має право не повертати кошти сплачені Замовником за навчання, якщо Замовником прослухав більш ніж одне заняття Курсу і відмовився від Послуг.

7. Обставини непереборної сили.

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

7.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.

8. Порядок врегулювання спорiв.

8.1. Усі спори, що виникають за даним Договором або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9. Термiн дiї договору, порядок його змiни та розiрвання.

9.1. Даний Договір набирає чинність для Сторін з моменту реєстрації Замовника на сайті, вважається укладеним на строк Курсу або заходу і діє до його закiнчення або до припинення однією зі Сторін або обома Сторонами.

9.2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний лише Виконавцем.

10. Дані виконавця.

Виконавець: ФОП Портянкiна Оксана В'ячеславiвна, ІПН 3024215129, Україна, м. Харків, тел.: 066 553 22 22